آموزش کارمند دبیر خانه

تعريف دبيرخانه :

دبيرخانه واحد سازمانی مشخصی است كه اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوين شده و معين عهده دار گرديده و گردش مكاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جريان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می نمايد.
دبيرخانه و دفاتر مديريتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظيفه می نمايند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سيستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

نامه های اداری چيست ؟

يک وسيله مکتوب اداری است که در اجرای وظايف اداری تهيه و يا دريافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره ، تاريخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبير خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

يادداشت اداری چيست ؟

برای هدايت و راهنمايی و تسريع در امور و وظايف اداری از طرف سطوح سازمانی نوشته و صادر می شود و می تواند فاقد شماره باشد و دارای تاريخ و امضاء می باشد.

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری :

1- وارده : شخصی یا اداری
2- صادره : محرمانه ، خیلی محرمانه ، سری ، کلی سری

هدف از آموزش

هدف از آموزش رشته مسئول دبیر خانه آموزش شغلی کمتر شناخته شده ولی پر درآمد است تا گوشه ای از معضل بی کاری را مرتفع کند .

بازار کار

موسسه آموزشی گات  برای کمک به کارآموزان کسانی که بتوانند کلاس آموزشی مسئول دبیر خانه را با نمره ی قبولی بالا بگذرانند از طرف این موسسه به مراکز مربوط معرفی خواهند شد .