بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری

تعریف آیین نگارش و مکاتبات اداری، زبان رایج اداری است که به منظور استقرار پیوندهای رسمی هر سازمان مورد استفاده می باشد. مکاتبات در هر سازمان، اسناد گویایی از نحوه اعمال و رفتار و واکنش های اداری و فرهنگ سازمانی هر اداره یا سازمان است. در این مورد فراگیر ضمن نوشتن نوشته های اداری صحیح ،با اصول نگارش و ویرایش به صورت کاربردی آشنا می گردد.

بازار کار: بازار کار بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری از بازار کار پررونقی برخوردار است و کسانی که بتوانند با نمرات بالا این کلاس های آموزشی را طی نمایند این موسسه این کارآموزان را به مراکز مربوط معرفی خواهد کرد.

هدف از برگزاری کلاس های آموزشی : آموزش نیروی متخصص و اشتغال زایی هدف اصلی این کلاس ها می باشد.

موسسه آموزشی گات  کلاس آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری را با تعداد کارآموزان محدود به زودی برگزار خواهد کرد.