مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه

تعریف مسئول بیمه و بایگانی اسناد و مدارک بیمه

مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه کسی است که از عهده تشکیل پرونده اداری و کد گذاری انواع پرونده ها در کامپیوتر، جمع آوری اسناد و مدارک و طبقه بندی آنها جهت بایگانی و درج در پرونده ، پیاده سازی قوانین و مقررات کار و بیمه تأمین اجتماعی مرتبط با پیشامد های احتمالی بیمه شدگان ، برآورد میزان خسارت وارده به بیمه شده و تعیین مخارج پزشکی و جبران خسارتهای مالی و مرتفع نمودن آثار حوادث و کمک درمانی و مالی به بیمه شده و خانواده وی برآید.

حداقل تحصیلات کارآموز

حداقل تحصیلات کارآموز در رشته ی ( مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه ) باید دیپلم باشد تا بتواند در این رشته مشغول به تحصیل شود.

طول دوره ی آموزشی

طول دوره آموزشی در رشته ی مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه  زمانی برابر 120 ساعت است.

طبقه بندی نوع آموزش

کتبی :30 %

عملی : 60 %

اخلاق حرفه ای : 10 %

هدف از آموزش

هدف از آموزش رشته ی ( مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه ) معرفی رشته های شغلی کمتر شناخته شده ولی بسیار کار آمد است.

بازار کار

کسانی که بتوانند با نمرات قبولی بالا این دوره ی آموزشی را بگذرانند از طرف موسسه ی آموزشی گات به مراکز مربوط جهت اشتغال به کار معرفی می شوند.