نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش )

مشخصات عمومی شغل: نگارنده متون فارسی کسی است که بتواند از عهده خواندن درک مطالب و نگارش کلیه متون فارسی ویرایش و تصحیح تایپی آن ها برآید.

فهرست توانایی شغل

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

توانایی خواندن و درک متون اداری

توانایی نگارش متون اداری

توانایی نگارش متون علمی فنی و حرفه ای

توانایی نگارش متون تجاری گمرکی و بانکی

توانایی نگارش متون تلگراف -تلتکس – تلفنگرام – فاکس

توانایی تهیه گزارش و تنظیم صورتجلسه

توانایی نگارش سوابق و شرح حال فرد به مرجع زیربط

توانایی ویرایش متون فارسی

توانایی آرشیو کردن متون نگارش شده

توانایی تهیه پروژه پایان دوره

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی کار

موسسه آموزشی گات به زودی با برگزاری چندین کلاس برای آموزش مشاغل کمتر شناخته شده ولی پردرآمد برگزار خواهد کرد این کلاس ها با تعداد محدود بوده و زمان آن محدود است.