کارشناس طبقه بندی مشاغل

عنوان پست سازمانی :کارشناس طبقه بندی مشاغل

رسته : اداری و مالی

تعداد کارآموزان : ۱۰ نفر

خلاصه شغل : شاغل این پست سازمانی در مورد استقرار نظام شایسته سالاری با همکاری در انتصابات و ارتقاء رتبه های کارکنان دانشگاه با توجه به ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی غیر علمی تعیین شده فعالیت می نماید.

هدف شغل : اجرای قوانین و مقررات و تلاش در جهت ارتقاء شغلی کارکنان و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود بهره وری سازمان.

مسئولیت ها : شاغل این پست سازمانی در قبال بررسی شرایط احرازجهت انتصاب و یا ارتقاء کارکنان مسئولیت دارد.

ارتباطات : شاغل این پست سازمانی با کلیه کارکنان و مدیران واحدها ارتباط دارد . هم چنین با مدیر و معاون منابع انسانی ارتباط مستقیم دارد و با سایر واحدهای تابعه از طریق مکاتبه تلفنی کارشناس بودجه ارتباط برقرار می کند.

اختیارات : شاغل این پست در چهار چوب وظایف محوله در امور تصویب ارتقا رتبه کارکنان -انتصابات – احتساب سوابق خدمتی و سایر خدمتی سایر تصمیمات اتخاذ شده از سوی منابع انسانی دارای اختیار می باشد.

موسسه آموزشی گات  در جهت کمک به آموزش کارآموزان برای اشتغال به شغل های کم تر شناخته شده ولی کارآمد کلاس های خود را با تعداد محدود به زودی آغاز خواهد کرد. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.