مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی به فردی گفته می شود که توانایی مدیریت و رهبری دفاتر خدمات مسافرتی، انتخاب و استخدام افراد و کلیه امور مربوط به دفتر مسافرتی را داشته باشد . معادل ( مدیر دفاتر خدمات مسافرتی) به لاتین : Travel Agency Manager مدیر دفاتر خدمات مسافرتی چگونه شغلی […]