مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه تعریف مسئول بیمه و بایگانی اسناد و مدارک بیمه مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه کسی است که از عهده تشکیل پرونده اداری و کد گذاری انواع پرونده ها در کامپیوتر، جمع آوری اسناد و مدارک و طبقه بندی آنها جهت بایگانی و […]