آموزش پیشخدمت اداری آموزش پیشخدمت اداری کاری در عین سادگی کاملاٌ تخصصی است و باید شخصی که تصمیم به اشتغال در این شغل را دارد حتماٌ این دوره را بگذراند . دوره آموزشی دوره ی آموزشی رشته ی پیشخدمت اداری 110 ساعت بوده و در طی این دوره چند ساعت دوره عملی نیز گنجانده شده […]