پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها پیشخدمتی در مراسم کاری بسیار مهم و اساسی است و مانند هر کار دیگری نیاز به دوره های آموزشی دارد هدف از آموزش هدف از برگزاری این کلاس های آموزشی تعلیم نیروی متخصص و مجرب است و همچنین حمایب از کارکنان این شغل تا با حقوق حقه خود […]