آموزش کارمند پیشرفته فروش بلیط توانایی کارمند پیشرفته فروش بلیط صدور و ابطال بلیط پروازهای خارجی خواندن بخشنامه های کلیه ایرلاین های هوایی اصطلاح انگلیسی Air ticket , Booking Flights , Airline ticket معادل فروش بلیط هواپیما شایستگی های کارمند پیشرفته فروش بلیط ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی انجام اصطلاحات و خواندن بخشنامه های […]