کارمند متوسط فروش بلیط دوره ( کارمند متوسط فروش بلیط ) در جهت آموزش متوسط پس از آموزش ابتدایی ، صدور و فروش بلیط هوایی برگزار می شود و پس اخذ مدرک دوره مقدماتی و متوسط می توانید به عنوان کارمند فروش بلیط هوایی در آژانس های هواپیمایی مشغول به کار شوید. موارد آموزشی برای […]