آموزش کار گزینی (کار و دانش ) کارگزینی یعنی چه ؟ یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها و سازمان ها ، جدا از اندازه و حوزه فعالیت آنها ، مدیریت منابع انسانی آنهاست .منظور از منابع انسانی یک شرکت ، مجموعه افرادی است که در آن شرکت مشغول بکارند . مدیریت منابع انسانی […]