مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مدير آموزشگاه شغلي از حوزه مديريت آموزشی ، مدیریت آموزشگاه آزادفنی و حرفه ای و کارکنان و تهیه گزارش های اداری را در بر می گیرد .  كه وظايفي از قبيل : برنامه ريزي آموزشي اجراي قوانين و مقررات نظارت بر فعاليت هاي آموزشگاه ارزشيابي دوره هاي در […]