راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم ) منظور از این شغل فردی است که مبادرت به راهنمایی گردشگران در طبیعت می نماید . راهنمای گردشگری (اکوتوریسم ) شغلی در حوزه گردشگری بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم یا واسطه هایی مانند آژانس های گردشگری به صورت فردی و یا گروهی […]