راهنمای موزه ( کار و دانش ) راهنمای موزه شغلی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفر های داخلی و خارجی باید به موارد زیر نیز آشنا باشید : شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری زبان تخصصی سفر و گردشگری آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور روحیات ملل ویژگی های تاریخی […]