سرپرست دبیر خانه قبل از این که در مورد آموزشگاه آموزش سرپرست دبیر خانه اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم بهتر است با تعریف دبیرخانه و مفهوم آن به خوبی آشنا شوید. تعریفی از دبیر خانه : دبیرخانه واحد سازمانی است که اداره ی امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین […]