راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی راهنمای گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که در ارتباط با گردشگری بسیار مهم بوده و مکالمه درست این زبان بر رونق تور گردشگری افزوده و موجب جذب بیشتر گردشگران می شود پس تسلط کامل به لغات و زبان اسپانیایی بسیار اهمیت دارد . شایستگی های کارآموز دوره ی راهنمای […]