آموزش طبقه بندی مشاغل و صدور احکام (کار و دانش ) تعریفی از طبقه بندی مشاغل به گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف و سطح مسئولیت ها و شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطلاق می شود. نوع آموزش: آموزش طبقه بندی مشاغل و صدور احکام (کار و دانش) میزان […]