مدیر اردوهای گردشگری ورزشی یکی دیگر از مشاغل مرتبط به گردشگری ، مدیر اردو های گردشگری ورزشی است که از آمار بالایی در جذب جویندگان کار متخصص و دوره دیده در این ارتباط برخوردار است . مدیر اردو وظایف هماهنگی برای برگذاری اردو ها و انتخات تمامی مسئولین را بر عهده دارد و باید زمان […]