مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی مشخصات عمومی شغل: مسئول بایگانی و بانک اطلاعاتی به کسی گفته می شود که بتواند از عهده جمع آوری اطلاعات ، اسناد خریدهای داخلی و خارجی، نیاز واحدهای مختلف مکاتبات سیستم در نمایشگاه داخلی و خارجی و تبادل اطلاعات بر اساس مقررات جاری برآید. ویژگی های کارآموز ورودی: حداقل میزان […]