آموزش مسئول بایگان   وظایف مسئول بایگان چیست؟ ارزشیابی ، اداره امور ، ویرایش ، نگهداری و ثبت اسناد ارزشمند تاریخی ، شرکت در فعالیت های تحقیقی بر موارد بایگانی شده از وظایف مسئول بایگان می باشد . دانش مورد نیاز برای یک مسئول بایگان تسلط کامل به زبان فارسی آشنایی با تاریخ و باستان […]