آموزش مسئول دفتر ( کار و دانش )

تصویر بند انگشتی  

مسئول دفتر (کار و دانش ) مسئول دفتر به چه کسی گفته می شود؟ مسئول دفتر به کسی گفته می شود که مستقیماً زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل را بر عهده دارد . وظایف مسئول دفتر : مسئول دفتر می تواند با مدیر کارخانه […]


ادامه مطلب

مسئول دفتر

officer  

مسئول دفتر مسئول دفتر به چه کسی گفته می شود؟ مسئول دفتر به کسی گفته می شود که مستقیماً زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل را بر عهده دارد . وظابف مسئول دفتر : مسئول دفتر می تواند با مدیر کارخانه ، سایر مدیران و […]


ادامه مطلب