مسئول کاردکس و کنترل موجودی (کار و دانش ) کاردکس یعنی چه ؟ به عمل ثبت و نگهداری گوناگون مربوط به فعل و انفعالات یک کالا در انبار جهت آگاهی از مقدار وارده ، صادره ، موجودی و محل نگهداری آن سیستم کاردکس گفته می شود . در قدیم بدلیل فقدان سیستمهای مکانیزه و کامپیوتری […]