مسئول کاردکس و کنترل موجودی کاردکس بعنی چه ؟ به عمل ثبت و نگهداری گوناگون مربوط به فعل و انفعالات یک کالا در انبار جهت آگاهی از مقدار وارده ، صادره ، موجودی و محل نگهداری آن سیستم کاردکس گفته می شود . در قدیم بدلیل فقدان سیستمهای مکانیزه و کامپیوتری کلیه این فعالیتها و […]