مهماندار قطار یکی دیگر از رشته شغل های مورد آموزش در موسسه آموزشی گات ، مهماندار قطار که جزء مشاغل گردشگری محسوب   می شود. این رشته شغل ، رشته ای با دروس آسان است و کاراموزان به سادگی و فقط با کمی تلاش می توانند با موفقیت این دوره آموزشی را طی نمایند . مدت […]