بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری تعریف آیین نگارش و مکاتبات اداری، زبان رایج اداری است که به منظور استقرار پیوندهای رسمی هر سازمان مورد استفاده می باشد. مکاتبات در هر سازمان، اسناد گویایی از نحوه اعمال و رفتار و واکنش های اداری و فرهنگ سازمانی هر اداره یا سازمان است. در این مورد فراگیر […]