نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) مشخصات عمومی شغل: نگارنده متون فارسی کسی است که بتواند از عهده خواندن درک مطالب و نگارش کلیه متون فارسی ویرایش و تصحیح تایپی آن ها برآید. فهرست توانایی شغل توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار توانایی خواندن و درک متون اداری توانایی نگارش متون اداری توانایی نگارش […]