نگارنده ی متون خارجی (آئین نگارش ) نگارنده متون خارجی به چه کسی گفته می شود : شخصی که بتواند نامه های اداری و پاراگراف ها را به زبان خارجی به درستی بنویسد، نگارنده ی متون خارجی محسوب می شود . نگارش درست و صددرصد بی نقص نامه ها بسیار حائذ اهمیت است و می […]