مسئول دفتر (کار و دانش ) مسئول دفتر به چه کسی گفته می شود؟ مسئول دفتر به کسی گفته می شود که مستقیماً زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید و مسئولیت هماهنگی تمامی برنامه های مدیریت عامل را بر عهده دارد . وظایف مسئول دفتر : مسئول دفتر می تواند با مدیر کارخانه […]