آموزش کارمند دبیر خانه تعريف دبيرخانه : دبيرخانه واحد سازمانی مشخصی است كه اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوين شده و معين عهده دار گرديده و گردش مكاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جريان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج […]