کارشناس طبقه بندی مشاغل عنوان پست سازمانی :کارشناس طبقه بندی مشاغل رسته : اداری و مالی تعداد کارآموزان : ۱۰ نفر خلاصه شغل : شاغل این پست سازمانی در مورد استقرار نظام شایسته سالاری با همکاری در انتصابات و ارتقاء رتبه های کارکنان دانشگاه با توجه به ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی غیر […]