راهنمای طبیعت گردی دوره کلاس های راهنمای طبیعت گردی، دروس و سر فصل های مختلفی دارد که برخی از آن ها تئوری و برخی دیگر عملی هستند. در واقع برای کسب تجربه و مهارت های لازم، باید به سفرهای طبیعت گردی بروید و سر فصل های آموزش داده را به صورت عملی تجربه کنید. کلاس […]